ای بندگان خطا کار!

می دانید عاقبتِ همه ی رابطه های پنهانی و غیر پنهانی و قشنگم و مشنگم و آنهایی که به ازدواج ختم میشوند و آنهایی که به بزن در رو بازی ختم میشود چیست؟ یک چیز و آن هم لست سین عه لانگ تایم اِگو میباشد، حواستان باشد گفتم رابطه ها، نگفتم عشق ها، حواستان باشد که عشق در لحظه اتفاق می افتد و در لحظه از بین میرود، حواستان باشد عاشق حیوانات نشوید، چرا که عشق بازی با آنها در لحظه ارضایتان می کند ولی به مرور شما را خواهد فرسایید، حیوانات در ظاهر با شما عشق بازی می کنند و در باطن شما را میدرند؛

بندگانِ عصیان کارم! به هوش باشید که گاه شیطان در کالبدِ معشوق ظهور می کند و در کالبد معشوق شما را با خاک یکسان خواهد کرد، شیطانی که نه سیب تعارف می کند و نه گندمی برای عرضه دارد و حتی از شیره ی وجودی شما می مکد؛

بنده از وقتی که مبعوث شدم دیگر عاشق نشدم هر چند افرادی شایسته و بایسته در پیش رویم قرار گرفته و یکیشان خیلی خوب بود همگی بگید ما شالله...

بندگانِ غرق در گناهم! حواستان باشد، که بشر فقط یک بار از میوه ی ممنوعه تناول کرد که دهنش را سرویس نموده و او را به فاکِ عظما دادند، بار دوم اگر از این نجاست ها می خورد جمجمه اش را خرد کرده و همانا زندگی با جمجمه ای خرد شده از اخراج شدن از بهشت، عذابیست بس دهن سرویس کن تر.