جا دارد اولین پُستِ غیر شخصی ام را درباره ی دکمه ها اینجا بزنم، در این یک مورد خاص باید عرضم را بحضورتان برسانم که این یکی دکمه را بنده نزدم و خودش زده شد، مبادا خاطرتان مکدر شود که وزیر جوان و گوگولی ارتباطات دستش روی دکمه رفته ها، آخر وزیر جوان و دهه شصتی قول داده که دستش روی دکمه نرود و من خودم به همه ی تان قول میدهم که جای دیگرش هم روی دکمه ی فیلترینگ نرود، دکمه ی فیلترینگ خودش زده شد جهرمی جوجوی منم که خودتان دیدید تا مرز استعفا هم رفت و ممنوع التصویرم شد، اگر شما خودتان صلاح خودتان را نمی دانید جیجرهای من که می دانند، طوری به بهشت میرسانندتان که چشم باز کنید و ببینید در بغل حوری ها و احور ها دراز کشیده اید و دارید بوس میستانید؛

و توی چه می دانی بهشتِ زورکی چیست؟ قسم به روزی که وارد بهشت شوید و تلگرامتان باز شود و دانلود ها به ترفة العینی انجام شود، اشتباه نکنید اینها حق طبیعی شما نیست، این ها جزای اعمال نیک شماست و جزای پشت فیلتر ماندن ها و غافل ماندتان از وضع موجود در مملکتتان است...