عیدتان مبارک روزه داران، عیدتان مبارک مسلمانان، عیدتان مبارک روزه نگیران، میدانم که شما هم کمتر از روزه داران سختی و مشقت نکشیدید، شما که تکلیفتان معلوم است کنده های داغ را خداوندگار برایتان آماده کرده است تا در شما فرو بنماید، ولی شما روزه داران چه کاشتید و چه درو کردید؟ طعم فقر و گرسنگی را خوب چشیدید نه؟ قشنگ فهمیدید بی آبی چگونه سرویس می کند؟ توجیه شدید که نباید به زنان بد حجاب دست درازی کنید؟  حال که عیدتان فرا رسیده بخورید و بیاشامید و دست درازی بکنید، خوشبحالتان که عایدی تان چنین چیز های گوهرباری بوده، و بدا بحال آن هایی که زندگی عادی و معمولی خود را پیش بردند و سر ساعت بیولوژیکی همیشه شان شام و نهار تناول کردند، بنده بعنوان برگزیده ی خداوند همه ی آن ها را ملامت می کنم چرا که آنقدر بی تربیت و بی شعورند که گاه به چشم میخورد که در انظار سیگاری روشن می کنند و آدامسی میجوند و توی پلاستیک مشکی ساندویچ سردی می خرند، چرا که وقتی شما روزه اید و ارواح عمه تان دارید با نفس سرکشتان ستیز می کنید آنها باید هوای شما را همچون یک زن ویار دار داشته باشند، چرا که شما همه چیزتان عبادت است،  اعم از اخلاق سگی تان، بوی بد دهانتان و زهدِ تزویری تان؛

حالا دیگر عیدتان فرا رسیده فرصت خوبی است برای درو کردن آنچه که کاشتید به پا خیزید از فردا صیغه ی ساعتی، شکست دل دختر(پسر) مردم،  دست درازی و احساس زرنگی کردنتان را از سر گیرید، هر چند بعید میدانم زمانی که روزه بودید از این نجاست هایتان دست برداشته باشید،  همان خدایی که با وی تسویه حساب و بده بستان کردید خبر دارد که اینگونه آه خلق الله دنبالتان است؟ 

حالا که خوب خدا را شناختید و بوی او را استشمام کردید ببینم در سایر ماه های سال چه می کنید،  این گوی و این میدان...