بیایید همینجور که به خیابان ها ریخته ایم و داریم برای گلی که بازیکن بخت برگشته ی مراکش اشتباهاً به خودشان زد خوشحالی میکنیم فکر فردا ها را دیگر نکنیم، البته انگار خودمان کرم داریم و حال می کنیم تا دروغ صدر نشینی موقتمان را باور کنیم و دروغ بردنمان را باور کنیم، اشکالی ندارد یک شب به خیابان ها ریختن می ارزد به گرانی قیمت ارز و گرانی گاری های خودروسازی ها و گرانی شیر مرغ تا جان آدمیزاد، چه اهمیتی دارد که زنانمان نمی توانند به ورزشگاه بروند، بیایید نقد را رها نکنیم و نسیه را بچسبیم، بیایید قر بدهیم و در شادی هم شریک باشیم،  شادی گلِ نزده ی مان، البته در این موارد بد جوری پشت همیم کما اینکه تاریخ شاهد باختمان مقابل آرژانتین بوده و ما باز هم میدان را خالی نکرده و در خیابان ها قر کمر دادیم؛

 نمی دانم که هستید و چه هستید که چنین چیزهایی راضی تان می کند ولی در هر حال، خوشبحالتان...