مصداق بارز "کسی که به ما نر..ده بود کلاغ کـ..ن دریده بود" را در خبر زیر مشاهده می کنید...