دیگر وقت آن رسیده که همگی بزنیم برویم به سرعت برق و باد و بزنیم و برویم از اینجا؛
ولی کجا برویم؟ به که پناه بیاوریم؟ به کسانی که همه رقم حقه بازی و عوضی بازی از ما جماعت ایرانی دیده اند؟ 
ما ایرانی ها چه هستیم؟ 
بگذارید به روشنی بگویم، ما ایرانی ها مردمانی هستیم با قد های کوتاه، چهره های خیلی معمولی با بینی های بزرگ، بدن هایی پر از مو و ادعایی به بزرگی کهکشان ها، مغزی بزرگ برای حقه و نیرنگ، دارای سیاست های کثیف برای پیشبرد اهداف شخصیمان، همانگونه که تاریخ نشان داده شاه و شاهزاده که از جنس خود مردم بوده به آنها خیانت کرده و آخوند و آخوندزاده نیز به همین نحو!
زنگ میزنیم به بهانه ی برنده شدن در قرعه کشی شماره کارت چند ساده لوح و رمزش را میستانیم!
زنگ میزنیم و می گوییم تورو خدا به دامادت زنگ نزن و قاه قاه میخندیم!
به عابران پیاده می گوییم پول بلیط ندارم و مسافرم و از هزاران عابر پیاده پول بلیط میستانیم و باز هم به ترمینال نمیرویم!
هر جنسی که داریم و نداریم را احتکار می کنیم تا بگندد و منقضی شود و نه خود خوریم، نه کس دهیم، سنده می کنیم و به سگ میدهیم!
عصاره ی مملکتمان که جوانان نخبه و ساده اند را با شامورتی بازی هامان دستشان می اندازیم و از مملکت خودشان فراری اشان می دهیم تا بروند برای ممالک دیگر بسازند و آبادشان کنند و به آن طفلکی ها هم به چشم غریبه نگاه کنند!
کاش نسلمان منقرض شود مرده شور همه مان را با آن تمدن نداشته ی مان را ببرند که آدم نمی شویم و همه جای دنیا به عنوان گند و کثافت ازمان یاد می کنند!
بچه ها این نقشه ی جغرافیاست...